Sammanfattning

Frågan om hur man bör prioritera i vården är ständigt aktuell. De senaste åren har behovet av att prioritera dessutom ökat då flera nya dyra behandlingar blivit tillgängliga. Syftet med detta projekt är att undersöka tre centrala prioriteringsprinciper – behovs-, kostnadseffektivitets- och ansvarsprincipen – för att ta reda på hur de bör förstås och vilken moralisk relevans de har. Målet för projektet i en vidare mening är att dessa analyser ska vara till hjälp i praktiskt prioriteringsarbete i vården.

 

Centrala forskningsfrågor:

  • Vad innebär det att något är ett behov och vilken relevans har behov för prioriteringar i vården?
  • Bör man beakta en ansvarsprincip vid vårdprioriteringar? Hur bör den i så fall se ut?
  • Vilken roll bör kostnadseffektivitet spela?
  • Hur bör principerna viktas mot varandra?

Detta är ett filosofiskt projekt. Vår utgångspunkt är att för att avgöra om en prioriteringsprincip är rimlig krävs att man dels kritiskt granskar olika tolkningar av principen, dels prövar hur de mest lovande tolkningarna fungerar då de testas mot olika fall. Vi har valt att fokusera på tre fall där prioriteringsproblematiken är särskilt tydlig: (1) nya dyra behandlingar, (2) förbättringar av funktionsförmågan hos normalt fungerande/friska med medicinska medel samt (3) levertransplantationer.

 

Projektet är förlagt till Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE), ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.